Meer zeggenschap in de huursector

Burgers hebben te weinig invloed op instanties in hun directe omgeving, en dat moet anders, stelt de Raad openbaar bestuur (Rob) in een onlangs uitgebracht advies. Rob-voorzitter Jacques Wallage: ‘Burgers zijn meer dan alleen staatsburgers, zij willen invloed op hun eigen leefwereld, ook buiten de politiek om. Daarom heeft de maatschappelijke democratie een forse impuls nodig.’

Ondanks enkele positieve ontwikkelingen, blijft de ontwikkeling van zeggenschap van huurders binnen woningcorporaties achter, oordeelt de Rob.

Positieve ontwikkelingen huursector

De Rob wijst op enkele positieve ontwikkelingen voor huurders, zoals het ontstaan van wooncoöperaties, waar huurders zelf zorgen voor het beheer van de woningen. De Woonbond steunt deze ontwikkeling met Cooplink (externe link),  het kennisnetwerk van en voor Wooncoöperaties. Ook hebben huurdersorganisaties in het overleg met gemeenten en woningcorporaties een stevigere positie sinds de invoering van de Woningwet 2015. Toch moeten woningcorporaties, zorg en onderwijsinstellingen volgens de Rob meer doen om mensen invloed te geven.

Huurder is meer dan een klant

De verantwoordelijkheid voor de domeinen zorg, onderwijs en wonen is de laatste decennia verschoven van overheidsorganisaties die publieke en politieke verantwoording afleggen, naar maatschappelijke organisaties. Die zijn hun patiënten, huurders en leerlingen en hun ouders vooral als afnemer van een dienst gaan benaderen. Maar een huurder is meer dan een klant. Om te zorgen dat huurders, naast de formele zeggenschap, invloed krijgen op hun corporatie, moet er dan ook meer gebeuren. De Rob wijst op de mogelijkheid voor tijdelijke, themagerichte en laagdrempelige vormen van zeggenschap.

Veranderende rol professional

Bij het vergroten van directe zeggenschap van burgers spelen professionals een centrale rol. Zij zijn aan zet om burgers zeggenschap te geven, maatwerk te bieden en in staat te stellen meer eigen regie te voeren. Dat vergt een andere manier van kijken naar de doelgroep en een andere manier van werken.