Extra vergadering aanstaande dinsdagavond 24 september

Wij roepen u hierin op tot deelname aan een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op:

Dinsdag 24 september 2019 om 19:30 uur in De Hoeksteen.

Reden voor deze extra bijeenkomst is de brief die de HBOL op 11 juni jl. van Rijnhart Wonen ontving.
Hierin zegt de nieuwe directeur-bestuurder, de heer Mommers, de samenwerking op met de HBOL per december 2019. RhW is van mening dat de HBOL niet voldoet aan de wettelijke vereisten waaraan een huurdersorganisatie moet voldoen.
Als zwaarwegend punt noemt RhW dat er in de HBOL momenteel twee bestuursleden zitting hebben die zelf geen huurder (meer) zijn, te weten Wouter Meester en Sophie Eversteijn.
De vroegere directeur-bestuurder, de heer De Vries, heeft aan Sophie destijds bij de overstap van een huurwoning naar een eigen woning uitdrukkelijke toestemming verleend als bestuurslid aan te
blijven. Dit omdat anders een jarenlange ervaring en expertise verloren zouden gaan. Nu Wouter in maart dit jaar ook de overstap van huur naar koop heeft gemaakt, gingen wij er als bestuur van uit dat ook hij kon aanblijven. De heer Mommers denkt daar echter anders over. Ook onze
huurderscommissaris en tevens voorzitter van de RvT, de heer Wuisman, is van mening dat RhW met de goedkeuring van niet-huurders in het HBOL-bestuur niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.


De brief van RhW aan de HBOL bevat voorts nog tal van andere kritiekpunten van de RhW-directie aan het adres van de HBOL. De heer Mommers vat dit samen in zijn conclusie dat de HBOL de belangen van de huurders onvoldoende behartigt. Uiteraard hebben we als HBOL alle kritiekpunten schriftelijk weerlegd. Ook voeren we nader overleg met adviseurs van De Woonbond. We willen deze dringende situatie als bestuur echter ook graag met u bespreken tijdens de extra ingelaste ALV. U
heeft er immers als lid direct mee te maken als de samenwerkingsovereenkomst tussen RhW en de HBOL is opgezegd. Het bestaansrecht van de HBOL wordt namelijk onderuit gehaald.

De huidige stand van zaken is nu als volgt:
 De heer Mommers weigert nader met de HBOL over zijn kritiek te praten. Hij zei letterlijk: “Ik heb geen zin in een welles- nietes spelletje”. Met klem is een beroep gedaan op de RvT om de ontstane impasse te doorbreken.
 Omdat niet langer wordt toegestaan dat niet-huurders nog langer deel uitmaken van het HBOL-bestuur, zullen Sophie en Wouter het bestuur moeten verlaten.
 De situatie heeft ook zijn weerslag op de andere bestuursleden. Zij beraden zich nog of zij met de huidige verstandhouding met RhW nog wel door kunnen en willen gaan.
 Wij spreken als HBOL-bestuursleden de wens uit dat zich tijdens de ALV in september huurders melden om het bestuur te versterken.

De HBOL hoopt op een grote opkomst van u als lid van de HBOL. Het gaat om het behoud van uw eigen Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp!
Tot 24 september om 19:30 uur in de Hoeksteen. We rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Uw HBOL-bestuur