Bewonerscommissie starten

Wat is een Bewonerscommissie en waar moet deze aan voldoen?

Een Bewonerscommissie, of kortweg BC genoemd, bestaat uit huurders in een bepaald wooncomplex of een bepaalde buurt, die hun gezamenlijke belangen behartigen.

De BC houdt alle huurders op de hoogte van de voorgenomen activiteiten en betrekt hen daarbij.

Dat gebeurt onder meer tijdens de huurdersvergadering, die ten minste twee keer per jaar wordt gehouden. Alle huurders worden daarvoor uitgenodigd. Wie daarvoor voelt, kan zich als huurder bij de BC aansluiten.

Een bewonerscommissie hoeft geen vereniging of stichting te zijn. Formeel moet een bewonerscommissie uit ten minste drie personen bestaan: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Wettelijke verplichtingen van de verhuurder

Verhuurder Rijnhart Wonen moet de BC’s in staat stellen de taak van belangenbehartiger goed te vervullen. Zo heeft een BC wettelijk vastgelegd informatierecht, overlegrecht en adviesrecht.

De BC’s hebben wettelijk geen recht op een onkostenvergoeding maar mogen hier wel afspraken over maken met de verhuurder. Ook kan de verhuurder bijvoorbeeld vergaderruimte beschikbaar stellen of een kopieerapparaat, zodat de BC’s hun werk goed kunnen doen.

Een BC is geen activiteitencommissie
Er bestaat een wezenlijk verschil tussen een Bewonerscommissie en een Activiteitencommissie. De Woningwet voorziet niet in een financiële bijdrage aan een Activiteitencommissie. Wel kan er geld ter beschikking worden gesteld voor activiteiten ter verbetering van de woongelegenheden en de woonomgeving. Dit is nader beschreven in het ‘Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)’.

Wie een activiteit wil organiseren voor en met buurtbewoners, kan via de gemeente Leiderdorp een financiele bijdrage aanvragen. Informatie hierover staat op de site van Leiderdorp. Inschrijven via de website van het Oranjefonds (www.burendag.nl) is ook mogelijk.

Bewonerscommissie oprichten

Wie een BC wil oprichten, kan direct contact leggen met zijn of haar buurtbewoners. Belangstellenden kunnen zich dan aansluiten. Ook moet Rijnhart Wonen op de hoogte worden gesteld, als het daadwerkelijk tot de oprichting komt van een nieuwe BC.

Voor ondersteuning bij het opzetten van een bewonerscommissie kunt u altijd contact opnemen met de HBOL. Hieronder kunnen voorbeelden worden gedownload voor brieven die hier bij te gebruiken zijn.

Bekendmaking oprichting BC aan verhuurder

Bekendmaking oprichting BC aan Bewoners

Bewonerscommissies kunnen desgewenst voor hun vergaderingen gebruik maken van het kantoor van de HBOL aan de Bosdreef 75a.

 

Cursussen bij de Woonbond

De Woonbond geeft cursussen voor leden van Bewonerscommissies. In overleg met de HBOL kunnen deze  cursussen worden vergoed.
Informatie over de cursussen is te vinden via onderstaande link.
Agenda cursussen.