Teleurstellende uitspraak over schadevergoeding Gluurverhoging

12 juni 2020

De Raad van State heeft de uitspraak van de bestuursrechter over schadevergoeding voor de Gluurverhoging vernietigd. De bestuursrechter oordeelde eerder dat de huurder door onrechtmatig handelen van de belastingdienst financieel schade had geleden en de Belastingdienst dit moest compenseren. De Belastingdienst ging in hoger beroep bij de Raad van State.

De Belastingdienst had in het tijdvak van 2013 tot en met april 2016 geen inkomensgegevens mogen verstrekken omdat hier geen wettelijke grondslag voor was. De bestuursrechter oordeelde daarom tot een schadevergoeding, maar de Raad van State is van mening dat de de bestuursrechter hier niet over gaat maar dat de civiele rechtbank zich hier over moet buigen. Op deze grond is het besluit vernietigd. De bestuursrechter was in dit geval niet bevoegd om een uitspraak te doen over de schadevergoeding.

Collectieve claim

Bij de civiele rechtbank loopt al een hoger beroep van de Woonbond in een collectieve claim tegen de staat. In een eerdere uitspraak bij de civiele rechtbank werd de Woonbond niet-ontvankelijk verklaard omdat huurders zélf in beroep zouden kunnen gaan via de bestuursrechter. De uitspraak van de raad van State laat juist zien dat dit niet het geval is. Nu het hoogste bestuursrechtelijke orgaan (de Raad van State) weer naar de civiele rechtbank verwijst, zal er in dit hoger beroep nu toch eindelijk een inhoudelijk oordeel moeten volgen.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat huurders die erg lang op een uitspraak hebben moeten wachten, nu nog geen duidelijkheid hebben. Het hoger beroep bij de civiele rechtbank moet eindelijk uitsluitsel bieden over een schadevergoeding. Zo gauw hier een uitspraak over bekend is, publiceerden Woonbond hier over op hun website.

Bron: Woonbond

Sociale huurprijs stijgt in 2020 gemiddeld niet meer dan inflatie

Komend jaar stijgen de huurprijzen van sociale huurwoningen bij corporaties gemiddeld niet meer dan inflatie. Dat komt door afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over het beperken van de huursom tussen Woonbond en Aedes. 

De huursombeperking is onlangs aangenomen in de Tweede Kamer. Lees meer over de jaarlijkse huurverhoging en andere wijzigingen voor huurders in 2020 in ons webartikel Wat kost huren in 2020.  

Huurverhoging corporaties

Het inflatiepercentage voor de maximale huursomstijging ligt in 2020 vermoedelijk rond de 2,6%. Dit remt de ruimte voor individuele huurverhogingen (inflatie plus 2,5% voor inkomens tot €43.574,- en inflatie plus 4% voor inkomens daarboven) dus behoorlijk. De Woonbond is er voorstander van om commerciële verhuurders een vergelijkbare beperking op te leggen. Die vragen nu jaar op jaar een veel hogere huurverhoging. Corporaties kunnen 1% boven inflatie verhogen als ze dat hebben afgesproken met de lokale huurdersorganisatie.

Wat kost huren in 2020

Naast de jaarlijkse huurverhoging, veranderen komend jaar de regels van de huurtoeslag waardoor meer mensen recht hebben op huurtoeslag, en gaan de inkomensgrens voor sociale huur en de liberalisatiegrens iets omhoog. Lees het overzicht in Wat kost huren in 2020.

Bron: Woonbond 20 december 2019

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Op 29 oktober jl. zijn er door de ALV nieuwe bestuursleden gekozen, te weten: Wim Pols, Ingrid Altorf & Richard Mook. Het eerdere bestuur zal de komende maanden de nieuwe bestuursleden inwerken en bijstaan waar nodig. Daarna zullen de ‘oude’ bestuursleden officieel aftreden.

Locatie wijziging ALV 29 oktober 2019

Wegens een dubbele boeking bij de Hoeksteen zal de tweede extra ingelaste Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Brasserie Park. De datum en aanvangstijd zijn hetzelfde: dinsdag 29 oktober 19:30.

Op dit moment hebben zich twee geïnteresseerden aangemeld. Om een nieuwe bestuur te kiezen, moet er minstens nog één bestuurslid gevonden worden. Wij vragen u dit vóór 22 oktober via bestuurhbol@gmail.com kenbaar te maken.

Wij zien u graag 29 oktober om 19:30 in Brasserie Park.

Extra vergadering aanstaande dinsdagavond 24 september

Wij roepen u hierin op tot deelname aan een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op:

Dinsdag 24 september 2019 om 19:30 uur in De Hoeksteen.

Reden voor deze extra bijeenkomst is de brief die de HBOL op 11 juni jl. van Rijnhart Wonen ontving.
Hierin zegt de nieuwe directeur-bestuurder, de heer Mommers, de samenwerking op met de HBOL per december 2019. RhW is van mening dat de HBOL niet voldoet aan de wettelijke vereisten waaraan een huurdersorganisatie moet voldoen.
Als zwaarwegend punt noemt RhW dat er in de HBOL momenteel twee bestuursleden zitting hebben die zelf geen huurder (meer) zijn, te weten Wouter Meester en Sophie Eversteijn.
De vroegere directeur-bestuurder, de heer De Vries, heeft aan Sophie destijds bij de overstap van een huurwoning naar een eigen woning uitdrukkelijke toestemming verleend als bestuurslid aan te
blijven. Dit omdat anders een jarenlange ervaring en expertise verloren zouden gaan. Nu Wouter in maart dit jaar ook de overstap van huur naar koop heeft gemaakt, gingen wij er als bestuur van uit dat ook hij kon aanblijven. De heer Mommers denkt daar echter anders over. Ook onze
huurderscommissaris en tevens voorzitter van de RvT, de heer Wuisman, is van mening dat RhW met de goedkeuring van niet-huurders in het HBOL-bestuur niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.


De brief van RhW aan de HBOL bevat voorts nog tal van andere kritiekpunten van de RhW-directie aan het adres van de HBOL. De heer Mommers vat dit samen in zijn conclusie dat de HBOL de belangen van de huurders onvoldoende behartigt. Uiteraard hebben we als HBOL alle kritiekpunten schriftelijk weerlegd. Ook voeren we nader overleg met adviseurs van De Woonbond. We willen deze dringende situatie als bestuur echter ook graag met u bespreken tijdens de extra ingelaste ALV. U
heeft er immers als lid direct mee te maken als de samenwerkingsovereenkomst tussen RhW en de HBOL is opgezegd. Het bestaansrecht van de HBOL wordt namelijk onderuit gehaald.

De huidige stand van zaken is nu als volgt:
 De heer Mommers weigert nader met de HBOL over zijn kritiek te praten. Hij zei letterlijk: “Ik heb geen zin in een welles- nietes spelletje”. Met klem is een beroep gedaan op de RvT om de ontstane impasse te doorbreken.
 Omdat niet langer wordt toegestaan dat niet-huurders nog langer deel uitmaken van het HBOL-bestuur, zullen Sophie en Wouter het bestuur moeten verlaten.
 De situatie heeft ook zijn weerslag op de andere bestuursleden. Zij beraden zich nog of zij met de huidige verstandhouding met RhW nog wel door kunnen en willen gaan.
 Wij spreken als HBOL-bestuursleden de wens uit dat zich tijdens de ALV in september huurders melden om het bestuur te versterken.

De HBOL hoopt op een grote opkomst van u als lid van de HBOL. Het gaat om het behoud van uw eigen Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp!
Tot 24 september om 19:30 uur in de Hoeksteen. We rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Uw HBOL-bestuur

Extra ingelaste Algemene Ledenvergadering

Wij roepen u hierin op tot deelname aan een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op: dinsdag 24 september 2019 om 19:30 uur in De Hoeksteen. Reden voor deze extra bijeenkomst is de brief die de HBOL op 11 juni jl. van Rijnhart Wonen ontving. Hierin zegt de nieuwe directeur-bestuurder, de heer Mommers, de samenwerking op met de HBOL per december 2019. RhW is van mening dat de HBOL niet voldoet aan de wettelijke vereisten waaraan een huurdersorganisatie moet voldoen. Als zwaarwegend punt noemt RhW dat er in de HBOL momenteel twee bestuursleden zitting hebben die zelf geen huurder (meer) zijn, te weten Wouter Meester en Sophie Eversteijn. De vroegere directeur-bestuurder, de heer De Vries, heeft aan Sophie destijds bij de overstap van een huurwoning naar een eigen woning uitdrukkelijke toestemming verleend als bestuurslid aan te blijven. Dit omdat anders een jarenlange ervaring en expertise verloren zouden gaan. Nu Wouter in maart dit jaar ook de overstap van huur naar koop heeft gemaakt, gingen wij er als bestuur van uit dat ook hij kon aanblijven. De heer Mommers denkt daar echter anders over. Ook onze huurderscommissaris en tevens voorzitter van de RvT, de heer Wuisman, is van mening dat RhW met de goedkeuring van niet-huurders in het HBOL-bestuur niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De brief van RhW aan de HBOL bevat voorts nog tal van andere kritiekpunten van de RhW-directie aan het adres van de HBOL. De heer Mommers vat dit samen in zijn conclusie dat de HBOL de belangen van de huurders onvoldoende behartigt. Uiteraard hebben we als HBOL alle kritiekpunten schriftelijk weerlegd. Ook voeren we nader overleg met adviseurs van De Woonbond. We willen deze dringende situatie als bestuur echter ook graag met u bespreken tijdens de extra ingelaste ALV. U heeft er immers als lid direct mee te maken als de samenwerkingsovereenkomst tussen RhW en de HBOL is opgezegd. Het bestaansrecht van de HBOL wordt namelijk onderuit gehaald. 2 De huidige stand van zaken is nu als volgt:  De heer Mommers weigert nader met de HBOL over zijn kritiek te praten. Hij zei letterlijk: “Ik heb geen zin in een welles- nietes spelletje”. Met klem is een beroep gedaan op de RvT om de ontstane impasse te doorbreken.  Omdat niet langer wordt toegestaan dat niet-huurders nog langer deel uitmaken van het HBOL-bestuur, zullen Sophie en Wouter het bestuur moeten verlaten.  De situatie heeft ook zijn weerslag op de andere bestuursleden. Zij beraden zich nog of zij met de huidige verstandhouding met RhW nog wel door kunnen en willen gaan.  Wij spreken als HBOL-bestuursleden de wens uit dat zich tijdens de ALV in september huurders melden om het bestuur te versterken. De HBOL hoopt op een grote opkomst van u als lid van de HBOL. Het gaat om het behoud van uw eigen Huurders Belangen Organisatie Leiderdorp! Tot 24 september om 19:30 uur in de Hoeksteen. We rekenen op uw komst! Met vriendelijke groet, Uw HBOL-bestuur

Nieuwe website voor sociale huurwoningen vanaf eind maart 2019

Wie op zoek is naar een sociale huurwoning in de regio, vindt alle
beschikbare woningen op de website van WoningNet. Binnenkort gaat
dat veranderen, zo meldt Woningnet.
Nieuwe website: Eind maart 2019 verandert de website in
www.hureninhollandrijnland.nl. Het complete woningaanbod wordt
overgezet naar deze nieuwe website.
De nieuwe website is volgens Woningnet Holland Rijnland overzichtelijk
en gebruiksvriendelijk. De stappen die doorlopen moeten worden om een woning te vinden, zijn duidelijker aangegeven. En het schijnt altijd
goed te zien waar u zich in het proces bevindt.
Bovendien dalen de kosten voor uw inschrijving en jaarlijkse verlenging.
Gegevens automatisch over: Uw inschrijfgegevens worden automatisch
overgezet. Daar hoeft u dus niks voor te doen. Er verandert ook niets aan uw opgebouwde rechten en inschrijftijd. Wel is het belangrijk om uw
account straks eenmalig opnieuw te activeren. Zodra de nieuwe website
live gaat, ontvangt u een persoonlijke e-mail met instructies voor het
activeren van uw inschrijving. Op de nieuwe website
www.hureninhollandrijnland.nl vindt u straks een korte instructievideo die u helpt bij het activeren, als dat nodig is.
Tot slot: Tot eind maart hoeft en kunt u nog niets doen. Woningen
worden de komende weken nog gewoon aangeboden en bemiddeld via
WoningNet. Eind maart ontvangt u een persoonlijke e-mail en vanaf dat moment kunt u terecht op www.hureninhollandrijnland.nl. Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact op met Rijnhart Wonen.

Bron: WoningNet

Steeds meer sociale nieuwbouwprojecten financieel onhaalbaar

Woningcorporaties kunnen minder nieuwe woningen bouwen dan ze willen. Dat komt door oplopende bouwkosten en gebrek aan locaties. Nieuwbouwprojecten blijken ook geregeld financieel onhaalbaar door die hogere bouwkosten. Dat zeggen woningcorporaties in antwoord op een enquête van belangenvereniging Aedes.

De woningcorporaties hebben de ambitie om tegen het eind van deze kabinetsperiode jaarlijks 34.000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, maar daar komen ze nu niet aan toe. Vorig jaar werd met 17.000 nieuwbouwwoningen net de helft gerealiseerd.

Op de plank

Aedes-voorzitter Marnix Norder zegt dat nieuwbouwplannen regelmatig op de plank blijven liggen. Daarom wil hij dat de overheid maatregelen neemt: “Veel mensen zijn naarstig op zoek naar een betaalbare huurwoning; jaren wachten op een huis is geen uitzondering meer. Dus gemeenten, pak de woningnood aan en zorg voor bouwlocaties. En kabinet, neem de regie en maak harde afspraken met gemeenten over het aantal huizen dat er moet komen.”

Een gevolg van stijgende bouwkosten is steeds vaker dat projecten financieel niet rond komen, meldt 29 procent van de woningbouwcorporaties. De stichtingskosten van een woning (wat kost het om een sociale huurwoning te bouwen?) zijn niet meer te vertalen in een aanvaardbare maandhuur waarmee de exploitatie gedekt kan worden.

Goedkoper

Woningcorporatie RWS in Goes vroeg vijf aannemers in te schrijven op de bouw van 130 sociale huurwoningen. De offertes vielen allemaal zo hoog uit dat het onbetaalbaar was voor RWS. Directeur Maarten Sas dreigde zelfs met een bouwstop. Uit gesprekken met de aannemers bleek dat het systeem van aanbesteden niet meer werkt: aannemers hebben te weinig tijd om een doorwrochte offerte op te stellen en geven risicomijdend een heel hoge prijs op.

Na lang praten heeft directeur Sas kort voor Kerstmis alsnog een akkoord bereikt met twee bouwers, die het project nu een stuk goedkoper kunnen bouwen. “Dat kan doordat we samen meer tijd hebben genomen om te kijken waar je kunt besparen, bijvoorbeeld door beter in te kopen, aan te sluiten bij een bestaand project en andere materialen te kiezen”, aldus Sas.

Kleinere woningen bouwen

De Utrechtse corporatie Portaal loste het anders op. Portaal wilde 130 woningen laten bouwen in Leidsche Rijn en kreeg ook te maken met sterk stijgende prijzen. Reijnder Jan Spits, manager volkshuisvesting: “We zien de kosten van zowel materiaal als personeel erg stijgen. Een appartement dat hier moet worden gebouwd, kostte een aantal jaar geleden nog 150.000 euro. Inmiddels is dat opgelopen tot 190.000 euro per woning. Een flinke stijging, die maar in beperkte mate door ons kan worden opgevangen”.

Portaal koos ervoor de aanvankelijk geplande drie- en vierkamerwoningen te vervangen door tweekamerwoningen, waardoor het financieel weer haalbaar werd. De bouw start in april. Volgend jaar moeten ze klaar zijn voor verhuur.

Ambities

De Autoriteit Woningcorporaties, de onafhankelijk toezichthouder op de sector, onderschrijft de problemen van de woningcorporaties. Directeur Kees van Nieuwamerongen ziet dat er van woningcorporaties veel tegelijk wordt gevraagd: beschikbaarheid van sociale huurwoningen, betaalbare huren, woningen voor midden-huren en het duurzamer maken van het woningbestand. “Je kunt maar een paar ambities kiezen, niet allemaal. Die keuze moet door het kabinet en de corporaties gemaakt worden. En ik denk dat die keuze ook gemaakt kán worden”, zegt Van Nieuwamerongen.

De meest genoemde knelpunten bij nieuwbouw van sociale huurwoningen:

46 procent: stijgende bouwkosten

40 procent: tekort aan bouwlocaties

36 procent: gebrek aan inzet vanuit de gemeenten

29 procent: financiële haalbaarheid

20 procent: gebrek aan personeel of grondstoffen

Aan de enquête van Aedes hebben 170 woningcorporaties meegedaan.

Bron: NOS

DO 14 FEBRUARI, 04:11BINNENLANDNOS/NICOLE LE FEVERGESCHREVEN DOORHugo van der ParreResearch-redacteur

NIEUWS

Vanaf heden kunt u elke woensdagmiddag van 14:00-18:00 uur en elke maandag van 19:30-22:00 uur bij het HBOL kantoor binnenlopen voor vragen over huren en aanverwante zaken.

Op 29 oktober jl. zijn er door de ALV nieuwe bestuursleden gekozen, te weten: Wim Pols, Ingrid Altorf & Richard Mook. Er heeft zich tevens een nieuw bestuurslid gemeld: Ingrid Jansen. Zij zal – tot zij door de ALV gekozen wordt – als aspirant bestuurslid fungeren. Het eerdere bestuur zal de komende maanden de nieuwe bestuursleden inwerken en bijstaan waar nodig. Daarna zullen de ‘oude’ bestuursleden officieel aftreden.

Het afgelopen half jaar is de website niet actief bijgehouden. Onze excuses hiervoor. Hieronder leest u een update!

Prestatieafspraken december 2018
In het najaar van 2018 heeft HBOL zich weer ingezet voor de prestatieafspraken 2019. In dit drie-partijen-overleg met de HBOL, Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp dienen wij op gelijkwaardige basis afspraken te maken over de volkshuisvestelijke opgave in Leiderdorp. Deze afspraken worden vastgelegd in prestatieafspraken. Dit document is een belangrijk document voor de huurders. Het proces start met een bod van Rijnhart Wonen in juli. Dit jaar werd Rijnhart Wonen vertegenwoordigd door de manager Wonen en de interim bestuurder. De HBOL dacht mooie afspraken te hebben bereikt en was in een afrondende fase met de partijen in gesprek. In de eindfase mengde de nieuwe directeur bestuurder zich in het proces. Eerder bereikte overeenstemming werd plotsklaps teruggedraaid en voorstellen van tafel geveegd. Wij konden en wilden het document daarom niet meer namens de huurders ondertekenen. Dit hebben wij dan ook niet gedaan. Het document is nu alleen getekend door Rijnhart Wonen en de gemeente Leiderdorp. Naar aanleiding van de ontstane situatie zijn wij in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht van Rijnhart Wonen.

Afscheid Yvonne de Ridder
Afgelopen zomer hebben wij afscheid genomen van Yvonne de Ridder. U heeft haar afscheidsbrief reeds kunnen lezen. Zij heeft zich jarenlang belangenloos en vrijwillig ingezet voor de HBOL. Wij danken haar hiervoor en wensen haar alle goeds in de toekomst.

Bereikbaarheid kantoor
Vanaf begin dit jaar zijn wij op de volgende wijze telefonisch bereikbaar zijn op
06-19 88 38 39 op maandag t/m zaterdag van 12:00 tot 19:00 uur.
Ook is het algemene e-maildres gewijzigd. U kunt ons per mail bereiken op: bestuurhbol@gmail.com.

Algemene Ledenvergadering april 2019
In april 2019 zal onze ALV weer plaatsvinden. Leden ontvangen hiervoor van ons nog een uitnodiging met de datum en tijdstip.

Nieuwe bestuursleden
Wij zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden. Als u interesse heeft stuurt u dan een e-mail naar bestuurhbol@gmail.com