Inkomensgrens alleenstaanden blijft gelijk

18 november 2020

Het kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Dat plan gaat niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan. En voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog.

Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot veel protest.  Onder andere van de Woonbond, lokale huurdersorganisaties en individuele woningzoekenden.

Deal met oppositie

Dankzij een deal die linkse oppositiepartijen met het Kabinet sloten is de lagere inkomensgrens voor alleenstaanden nu van de baan. In ruil voor steun van de oppositie aan de woonbegroting gaat het Kabinet meerdere woonplannen aanpassen. Het plan voor nieuwe inkomensgrenzen is één van die plannen.

Hogere inkomensgrens voor niet-alleenstaanden

Wat wél doorgaat is verhogen van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Daardoor komen meer stellen en gezinnen straks weer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Nu geen onderscheid naar type huishouden

Op dit moment geldt voor toegang tot sociale huur een inkomensgrens van € 39.055 (jaarinkomen). Daarbij is er geen onderscheid tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden blijft de inkomensgrens dus hetzelfde, voor meerpersoonshuishoudens gaat hij omhoog.

Nog geen duidelijkheid over huurverhoging

De plannen voor aangepaste inkomensgrenzen komen uit het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’. Met dit wetsvoorstel presenteerde het Kabinet in 2019 ook nieuwe plannen voor huurverhogingen. Het wetsvoorstel is nog niet door beide Kamers aangenomen. In welke vorm de plannen voor huurverhogingen doorgaan is op dit moment nog niet bekend.

Bron: Woonbond

Woonbond wil APK voor huurwoningen

13 november 2020

De kwaliteit van huurwoningen laat in te veel gevallen te wensen over. Denk bijvoorbeeld aan de vele schimmelwoningen, problemen met giftige loden leidingen of brandonveilige situaties.

De Woonbond wil daarom een APK voor woningen invoeren. We vinden controles om te zorgen zorg voor veilige auto’s heel normaal. Waarom voor gezonde en veilige woningen dan niet?

Vierjaarlijkse keuring

Tijdens een APK voor woningen kan in relevante situaties gecontroleerd worden op de aanwezigheid van loden leidingen, van schimmel en vocht, vluchtwegen, ontruimingsinstallaties, brandwerende materialen en deuren en blusmiddelen. In een brief aan de Tweede Kamer stellen wij daarom voor om een APK voor woningen in te voeren die elke vier jaar wordt uitgevoerd. 

Rapport

De Woonbond stelt voor om te starten in woningen waar het vaakst problemen voorkomen, zoals bijvoorbeeld vooroorlogse bouw, verkamerde woningen, miniappartementen en oudere flatgebouwen. De keuring zorgt ervoor dat een verhuurder tijdig in actie kan komen waarmee problemen worden voorkomen. Met het keuringsrapport kan de huurder, wanneer de verhuurder niet in actie komt, bij de huurcommissie of de rechter makkelijker woningverbetering afdwingen.

Bron: Woonbond

Kostendelersnorm verergert woningnood

11 november 2020

De kostendelersnorm belemmert woningdelen en maakt de woningnood erger. Maatschappelijke organisaties signaleren dit al langer, maar het blijkt nu ook uit nieuw onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet uitvoeren.

In 2015 werd de kostendelersnorm ingevoerd. Sindsdien worden uitkeringsgerechtigden die met andere volwassenen in één huis wonen gekort op hun uitkering. Hoe meer mensen er bij elkaar wonen, hoe lager de uitkering per bijstandsgerechtigde persoon.

Toenemende woningnood

Maar sinds 2015 is ook de woningnood toegenomen en het aantal daklozen fors gegroeid. Als één van oplossingen voor de wooncrisis komt daarom steeds vaker in beeld: stimuleren dat mensen een woning delen.

Belemmeringen bij woningdelen

In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht bureau Significant APE welke belemmeringen bijstandsgerechtigden ervaren als zij een woning delen. Forse belemmeringen, zo blijkt. Woningdelen leidt tot financiële afhankelijkheid van huisgenoten die het meestal ook niet breed hebben.  Woningdelers ervaren de regels over werk, inkomen en wonen als zeer ingewikkeld. En gemeenten zijn terughoudend met ‘maatwerk’ (niet toepassen van de kostendelersnorm), uit angst voor misbruik.

Jongvolwassenen vaker dakloos

De kostendelersnorm leidt er in de praktijk toe dat jongvolwassenen vaker dakloos raken. Ouders hebben onderhoudsplicht voor kinderen jonger dan 21. Is de ouder bijstandsgerechtigd? Dan draaien de rollen om zodra het kind 21 is.  Wie dan nog thuis woont moet de ouder(s) financieel gaan onderhouden. Gevolg: veel bijstandsgerechtigde ouders voelen zich gedwongen hun 21-jarigen te laten vertrekken, zonder dat er een woning is waar ze naartoe kunnen.

Financiële straf op zorgen voor elkaar

De kostendelersnorm werkt ook belemmerend bij het leveren van zorg aan naasten. Een vriendin die na haar scheiding dakloos raakt onderdak bieden? Bij je hulpbehoevende vader intrekken omdat hij intensieve zorg nodig heeft? Wie in de bijstand zit wordt financieel hard gestraft voor dit soort zorg aan naasten, dus durft er meestal niet aan te beginnen.

Woningdelen aantrekkelijker maken

Volgens Significant APE kan de overheid ‘aan verschillende knoppen draaien’ om woningdelen aantrekkelijker te maken voor mensen in de bijstand. Dat komt neer op:

  • De onderlinge financiële afhankelijkheid van woningdelers verminderen. Dus o.a. iets doen aan de kostendelersnorm
  • Gemeenten meer mogelijkheden geven voor maatwerk
  • Regels minder ingewikkeld maken en de voorlichting daarover verbeteren
  • Zorgen voor meer geschikte woonruimte waar mensen kunnen woningdelen

Kostendelersnorm van tafel?

Het onderzoek van Significant APE (externe link) is voor staatssecretaris Van ’t Wout aanleiding om te ‘verkennen’ of het mogelijk is de kostendelersnorm ‘anders vorm te geven’.  Wat de Woonbond (en talloze andere maatschappelijke organisaties) betreft gaat de kostendelersnorm in de huidige vorm van tafel.  Volgende week debatteert de Tweede Kamer over deze kwestie.
Update 17 november – Diverse maatschappelijke organisaties -waaronder de Woonbond- tekenden het door FNV opgestelde manifest (externe link) waarin wordt opgeroepen de kostendelersnorm helemaal af te schaffen. Dat manifest is op 17 november aangeboden aan de politiek. 

Bron: Woonbond

Starters en middeninkomens de dupe van falend woonbeleid

4 november 2020

Vandaag houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over starters en middeninkomens op de Woningmarkt. Aanleiding is onder meer het wetsvoorstel van Ollongren waarin de toegang tot sociale huur voor alleenstaanden wordt beperkt, maar ook breder het gebrek aan betaalbare huurwoningen voor starters en middeninkomens.

De Woonbond pleit in het rondetafelgesprek voor een grotere sociale huursector en het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector. Ook pleiten we tegen de geplande verlaging van inkomensgrenzen waarmee alleenstaanden toegang hebben tot sociale huur. Op die manier vallen nog meer mensen tussen wal en schip. Ze kunnen niet kopen en zijn daarom veroordeeld tot de peperdure vrije markt. 

Middeninkomens

In een position paper zet de Woonbond uiteen dat de vrije sector voor veel middeninkomens niet te betalen is. Bovendien hanteren commerciële verhuurders vaak inkomenseisen waardoor ze helemaal geen woning kunnen krijgen in deze sector. Ze verdienen te weinig voor de vrije sector, kopen is vaak geen optie en de sociale huursector zit, door te lage inkomensgrenzen die toegang geven tot sociale huur, op slot voor deze groep. 

Weg met de wooncrisis

In een campagne (externe link) tegen de wooncrisis roept de Woonbond op tot een brede sociale huursector voor lage én middeninkomens, en het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector. In korte tijd tekenden 12.000 mensen een petitie met deze strekking en zijn er in zo’n 60 gemeenten lokale campagnes gestart voor beter landelijk woonbeleid.

Bron: Woonbond

Huurcommissie wil sneller werken

3 november 2020

De Huurcommissie wil verzoeken van huurders en verhuurders sneller afhandelen door als mogelijk gelijk een schriftelijk oordeel te vellen. Aansluitend is een zitting mogelijk om in beroep te gaan.

Deze versnelde procedure bespaart tijd doordat een zitting niet nodig is. Huurder en verhuurder krijgen meteen een uitspraak van de voorzitter van de commissie. Als ze het niet eens zijn met de uitspraak, dan kunnen ze de Huurcommissie vragen om opnieuw naar de zaak te kijken. Naast het invoeren van schriftelijke uitspraken, wil de Huurcommissie wachttijd verkorten door procedures gebruiksvriendelijker en duidelijker te maken voor huurders en verhuurders. Zoals vereenvoudiging van formulieren. Ook volgt invoering van online betalen van de leges en betere voorlichting op de website.

Wettelijke termijnen overschreden

Dat er iets moest gebeuren, beaamt voorzitter Asje van Dijk van de Huurcommissie in een brief aan het ministerie van BZK. De voorzitter schrijft: ‘Wettelijke termijnen worden al te lang overschreden, het aantal klachten is zeer hoog en de klanttevredenheid laag.’  

Zittingen uitgesteld

Als oorzaak van de lange wachttijden noemt Van Dijk de corona maatregelen. Hierdoor werden zittingen uitgesteld. Op dit moment wachten er volgens de Huurcommissie zo’n 10.500 zaken op uitspraak en daar komen maandelijks zo’n 1.000 zaken bij. Van Dijk schrijft in de brief dat inzet van extra mensen en de verkorte procedure er voor moeten zorgen dat alle zaken binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.

Onpartijdig

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor huurders en verhuurders. De Huurcommissie helpt bij het oplossen van geschillen. Op de website van de Huurcommissie (externe link) staat meer informatie over alle maatregelen uit het actieplan ‘Aanpak achterstanden’.

Bron: Woonbond

Nieuw initiatief: woningruil sociale huurwoningen

30 oktober 2020

Een jaar geleden stopte de app HuisjeHuisje, waarmee woningzoekende huurders op zoek konden naar een partner voor woningruil. Tien woningcorporaties uit Noord-Holland pakten de handschoen op. Ze startten een nieuw platform voor hun huurders om sociale huurwoningen met elkaar te ruilen.

Via de websites van Woonmatch West-Friesland, Woonmatch Waterland en Woonmatch Kop van Noord-Holland kunnen huurders hun woning op ruilmijnwoning.nl (externe link) adverteren. De betrokken corporaties willen woningzoekende huurders daarmee extra mogelijkheden bieden een nieuwe woning te vinden, in tijden van grote woningnood.

Inschrijfduur of wachttijd blijft behouden

Huurders die zich via Woonmatch op ruilmijnwoning.nl (externe link) inschrijven zien het woningruilaanbod van alle tien de aangesloten corporaties. Wie op die manier een nieuwe woning vindt mag de bij Woonmatch opgebouwde inschrijfduur of wachttijd behouden. De woningruil kan dus ook worden ingezet als tussenstap naar een nog beter passende woning.

Uitbreidingsplannen

De website ruilmijnwoning.nl (externe link) is voor iedereen te bekijken, maar om je woning te kunnen ruilen moet je  wel even inschrijven op de website. De initiatatiefnemers willen het woningruilplatform in de toekomst graag uitbreiden. Op de websites van Woonmatch valt te lezen dat meer corporaties en regio’s zich de komende tijd willen aansluiten bij dit initiatief. 

Bron: Woonbond

Rapport: Volkshuisvesting scoort na 25 jaar een dikke onvoldoende

28 oktober 2020

Het volkshuisvestingsbeleid van de Nederlandse overheid scoort na 25 jaar een dikke onvoldoende, stelt het onderzoeksrapport ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst’, van Platform 31.

Grote pijnpunten zijn volgens het onderzoeksrapport de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Rijksoverheid kleedde corporatiesector uit

Boosdoener van het tekortschieten van het volkshuisvestingsbeleid is volgens het rapport de inperking van de woningcorporatiesector door de rijksoverheid met de woningwet en de verhuurderheffing. Deze heffing moest woningcorporaties stimuleren woningen te verkopen om daarmee het aandeel van de sociale huursector in de woningsector als geheel te verkleinen. Uiteindelijk kromp de sociale huursector volgens de onderzoekers niet door de verkoop van woningen, maar door het verhogen van huren en door woningen buiten het domein van de sociale huisvesting te brengen. Tevens liep het aantal sociale nieuwbouwwoningen terug door gebrek aan investeringsruimte.

Toename problemen

De krimp van de sector en de stijging van de huren heeft geleid tot een toename van de betaalproblemen bij huurders en het groeien van wachttijden voor woningzoekenden. De verhuurderheffing en Woningwet werden ingevoerd in een periode waarin het overheidsbeleid volgens het rapport ook andere ontwikkelingen in gang zette, met negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid in wijken.

Lastig corrigeren

Problemen inzake kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen worden door overheid en woningcorporaties erkend, maar laten zich volgens het rapport lastig corrigeren. De corporatiesector heeft op dit moment onvoldoende middelen om de problemen op te pakken. Volgens het rapport is het sociale woonstelsel toekomstbestendig. Woningcorporaties zijn krachtige organisaties die worden omarmd door de overheid als het gaat om de zorg- en energietransitie, maar worden tegelijkertijd door de verhuurderheffing financieel uitgeknepen hetgeen de volkshuisvesting schaadt.

Ruimte voor opinie

Behalve een presentatie van de bevindingen van de onderzoekers (externe link), biedt het rapport ook ruimte aan opinies van deskundigen vanuit wetenschap, corporatiesector, gemeenten en huurdersorganisatie (externe link): Jan van der Schaar (voormalig hoogleraar volkshuisvesting en grondig kenner van de corporatiesector), Erik Dannenberg (Divosa), Walter Hamers (Talis), Marja Elsinga (TU Delft), Karin Schrederhof (gemeente Delft), Remco Deelstra (gemeente Leeuwarden), Arjen Zandstra (Wooncompagnie), Ton Selten (voormalig Woonbond), Mariëtte Heemskerk (De Goede Woning), Jos van der Lans (cultuurpsycholoog) en Paulus Jansen (voormalig directeur Woonbond en wethouder Utrecht).

Bron: Woonbond

Afspraken tegen huisuitzettingen met oog op tweede Coronagolf

22 oktober 2020

Na aandringen van de Woonbond is er een nieuw statement gekomen tegen huisuitzettingen. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

De afspraken zijn bedoeld om huisuitzettingen door huurachterstanden tegen te gaan.

Nieuwe afspraken

De afspraak is dat deze uitzettingen niet doorgaan, tenzij:

  • Verhuurders niet in contact kunnen komen met huurders, huurders medewerking aan een betalingsregeling en/of een aanbod van een goedkopere woning of voor schuldhulpverlening weigeren
  • Er sprake is van (extreme) woonoverlast en/of criminele activiteiten
  • Er sprake is van een huurachterstand die zo problematisch is dat er geen perspectief is, ondanks ingezet instrumentarium in de vorm van maatwerk van de verhuurder of van schuldhulpverlening.

De Woonbond maakt zich zorgen over de uitzonderingsclausule van huurders met een problematische huurachterstand.  Uitzetten van deze groep  leidt onder normale omstandigheden al tot probelemen maar nu helemaal.

Geen afspraken bij leegstandbeheer of bij sloop

De Woonbond vindt het goed dat er een nieuwe afspraak is gemaakt, maar vindt het een slechte zaak dat er geen afspraken zijn gemaakt met leegstandbeheerders, terwijl dat in maart wel het geval was. Juist hier hebben bewoners helemaal geen bescherming en kunnen makkelijk worden uitgezet. Ook het tegengaan van uitzetting in verband met sloop of renovatie wordt niet genoemd. Dat speelt wel, bijvoorbeeld in Enkhuizen, waar corporatie Welwonen bewoners uit wil zetten omdat er sloopplannen zijn. De bewoners krijgen geen vervangende woonruimte aangeboden. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Wij willen dat ook gekeken wordt naar huurders die om andere redenen op straat komen te staan. Bijvoorbeeld door te kijken naar vervangende woonruimte als een sloopplan echt niet kan worden uitgesteld.’

Tijdelijke contracten

De minister maakt het daarnaast mogelijk om tijdelijke huurcontracten te verlengen voor een tijdelijke periode. Dit houdt in dat huurder en verhuurder samen overeen kunnen komen of een tijdelijke verlenging mogelijk en wenselijk is. Dit geeft huurders voor wie het lastig is om nu een nieuwe woning te vinden meer tijd en ruimte voor deze zoektocht. Het ministerie communiceert binnenkort over hoe ze de verlenging van tijdelijke contracten gaan regelen. In het voorjaar werd hier een spoedwet voor gehanteerd. 

Winkels: ‘Prima dat er gekeken wordt hoe te zorgen dat einde tijdelijk contract nu niet leidt tot uitzetting. Maar de Corona crisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk woonzekerheid is. Dit zou bij de politiek moeten leiden tot een heroverweging van de tijdelijke contracten die nu klakkeloos kunnen worden ingezet in de commerciële huursector. Wonen is een recht.’ 

In  de recent gestarte petitie ‘Weg met de Wooncrisis (externe link)’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak ook op om te stoppen met deze ‘draaideurcontracten’.

Bron: Woonbond

Weg met de wooncrisis

18 oktober 2020

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen een minister van Volkshuisvesting en woonbeleid, geeft de Woonbond aan, waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.

De Woonbond voert daarom samen met De Goede Zaak campagne voor echte oplossingen van de wooncrisis. Dat dat nodig is blijkt ook wel uit onze analyse van het huurbeleid van de afgelopen jaren. Onder drie kabinetten Rutte stegen de huurprijzen met 35%. Het aantal sociale huurwoningen nam in vijf jaar af met 108.000 woningen. De wachttijden voor een sociale huurwoning voor starters nam juist fors toe. Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad. 

Teken en deel de petitie

In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing (de in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur) te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen. Teken en deel de petitie op wegmetdewooncrisis.nl (externe link)

Kom lokaal in actie

Woonbeleid is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wanbeleid op landelijk niveau staat het aanpakken van de wooncrisis in de weg. Het rijk belast sociale huurwoning zwaar en geeft gemeenten geen mogelijkheden om woekerprijzen op de vrije markt aan te pakken. Dat kan en moet anders. Weg met de wooncrisis een huis voor iedereen! Daarom kun je ook lokaal een actie steunen of starten en je gemeente aansporen zich ook uit te spreken voor een goed landelijk woonbeleid. 

Bron: Woonbond

Huurwijzer: #wooncrisis in kaart

Met Prinsjesdag achter de rug en verkiezingskoorts in het verschiet, brengt het herfstnummer van Huurwijzer de wooncrisis in kaart. Waar wringt de schoen in de huursector?

( U krijgt deze Huurwijzer bij een persoonlijk lidmaatschap van de Woonbond)

Randstedelingen die in tijden van corona de stad ontvluchten, ontdekken dat ook in het noorden en oosten van Nederland huurwoningen schaars en duur zijn. De redactie van Huurwijzer start op het hoogste punt van Nederland, de Vaalserberg in Limburg en eindigt zijn ‘Rondje hurend Nederland’ na omzwervingen langs onder meer Vlissingen, Koedijk en Sneek bij Arnhem en Nijmegen. De conclusie laat zich raden: op de Nederlandse huurmarkt knelt de schoen overal.

Uitpuffen na hittestress

Het ledenpanel van de Woonbond peilde letterlijk de hitte tijdens de zomer.  Veel huurders in appartementen zitten verlegen om betere isolatie en zonneschermen. Bewoners van een huis met een tuin hadden het deze zomer ook warm en deelden deelnemers slimme tips om de hitte door te komen. Meest opvallende? Gebruik een dekbedovertrek als zonwering.

Rode Feniks geeft Buitenhof kleur!

Van dansles tot huiswerkbegeleiding. Stichting de Rode Feniks zorgt voor saamhorigheid en veerkracht in Buitenhof, een Delftse buitenwijk waar het leven niet altijd gemakkelijk is.

Discriminatie op woningmarkt

Tijdens de zoektocht naar een huurwoning kan een woningzoekende ervaren dat deze geen kans krijgt van een verhuurder omdat ze bijvoorbeeld een hoofddoek draagt. Wat doe je er aan?

Houd studentenkamer betaalbaar

Studenten protesteren tegen het leenstelsel en de te hoge kamerhuur. Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond LSVb noemt het in het flits-interview schandalig dat studenten een fikste studieschuld oplopen. Geleend geld dat grotendeels verdwijnt in de zakken van particuliere kamerverhuurders. Zij vragen volgens hem ongestraft de hoofdprijs voor een kamer dankzij de grote krapte op de markt.  

Vaste rubrieken

Huurwijzer bespreekt zoals gebruikelijk in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen. De juridische rubriek ‘Uitgesproken zaken’ behandelt dierenleed en een ruzie over renovatie.  ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’. 

Columns

Woonbonddirecteur Zeno Winkels stelt zijn column dat we te weinig horen over het lot van daklozen en starters op de huurmarkt. Carrie Jansen liet haar column inspireren door Haagse graffiti.

Bron: Woonbond 2 oktober 2020