Servicekosten en wat het u oplevert

3 juli 2020

Servicekosten staan weer centraal in de tweede Huurwijzer van dit jaar. Het loont om de jaarlijkse servicekostenafrekening te controleren, zo blijkt uit de verhalen van actieve huurders. Lees in deze Huurwijzer ook over de vergroening van Assendorp in Zwolle en de grootste huurstaking in de Verenigde Staten sinds de jaren 30.

Servicekosten

Huurders met een actieve bewonerscommissie in hun complex (of een slimme buur die er werk van wil maken), hebben de mazzel dat er iemand is die de servicekosten controleert. Dat kan huurders tientallen euro’s opleveren, zo blijkt uit de verhalen van huurders uit de sociale én vrije huursector.

Bron: Woonbond – Huurwijzer

Ollongren, kom met noodpakket tegen de wooncrisis

1 juli 2020

Voor veel huurders gaat vandaag de huurverhoging in. Nadat minister Ollongren drie keer een oproep tot huurbevriezing van de Eerste kamer negeerde. Dat heeft geleid tot een motie van afkeuring, waarna Ollongren beloofde in de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd beter te kijken naar hoe ze huurders kan helpen. Vandaag doet een brede maatschappelijke alliantie een oproep aan de minister om met een noodpakket tegen de wooncrisis te komen.

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

Teken de petitie

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het tekort aan geschikte betaalbare huurwoningen en de te hoge huurprijzen raken huurders en woningzoekenden, van jong tot oud. De economische klap door de coronacrisis vergroot de problemen voor deze mensen. Lees de voorspellingen maar na. Vandaar dat we met deze brede coalitie een oproep doen voor een noodpakket.’ Ook huurders en woningzoekenden kunnen zich uitspreken voor het noodpakket via een online petitie (externe link)

Tien miljard aan heffing

Dit jaar kwam de teller aan verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen, op 10 miljard te staan. Winkels: ‘Dat is een enorme klap geweest voor de sociale huursector. Zonder die heffing had de huur een paar tientjes per maand lager gekund, of waren er bijvoorbeeld tienduizenden sociale huurwoningen extra gebouwd. We hebben een volgende crisis in het vooruitzicht, mensen gaan het moeilijker krijgen en de groep die een sociale huurwoning nodig heeft zal groeien. Het is het de hoogste tijd eindelijk te investeren in volkshuisvesting. Deze begroting is de laatste kans van dit kabinet om de wooncrisis aan te pakken.’

Bron: Woonbond

Huurders in Europa leggen eisen neer bij EU

1 juli 2020

De Internationale Huurdersbond (IUT), waar de Woonbond lid van is, heeft namens alle huurders in Europa 11 eisen voor economisch herstel na de coronapandemie neergelegd bij de Europese Unie in Brussel. De belangrijkste eis is dat de economische crisis waar we nu in zijn beland, wordt bestreden door te verduurzamen en dat de financiële ondersteuning terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

Duurzame economie is ook rechtvaardig en inclusief

De landen van de Europese Unie hebben in december 2019 een Green Deal (externe link) gesloten. Hierin hebben ze met elkaar afgesproken hoe ze willen zorgen dat de Europese economie duurzaam wordt. Dat lukt niet door alleen klimaat- en milieuproblemen aan te pakken. Een duurzame economie moet ook voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk zijn. De IUT zet daarom in op een huurdersvriendelijke Green Deal (externe link).

Kansen om energiearmoede te bestrijden

Het wereldwijde klimaatakkoord vraagt om grote veranderingen. Onder andere door huizen en wijken te verduurzamen. Er is zoveel nodig, dat we een grote golf aan renovaties kunnen verwachten. Deze renovatiegolf is volgens de IUT dé kans om energiearmoede te bestrijden en gezonde en veilige huizen te creëren in groene wijken. Overal in Europa wonen de mensen met de laagste inkomens in de slechtst onderhouden en minst comfortabele huurhuizen. Vaak hebben deze huurders te weinig geld om hun slecht geïsoleerde woning warm te stoken en zitten ze een deel van het jaar letterlijk in de kou. De IUT en de Woonbond roepen op om deze mensen als eerste te helpen.

Verhuurders stimuleren en huurders beschermen

De IUT eist onder andere dat woonlastenneutraliteit het belangrijkste uitgangspunt wordt van de Green Deal. Met andere woorden, dat de huurverhogingen door duurzame renovatie helemaal gecompenseerd worden door de besparingen op de energierekening. Verder eist de IUT dat huurdersparticipatie verplicht wordt, en dat er belastingprikkels komen die verhuurders stimuleert om te verduurzamen en huurders met lage en middeninkomens beschermen tegen hogere kosten.

Bron: Woonbond

Eerste Kamer neemt motie van afkeuring huurbeleid Ollongren aan

23 juni 2020

De Eerste Kamer nam vandaag een motie van afkeuring aan over het huurbeleid van Ollongren. De Kamer vindt dat Ollongren te weinig doet om huurders die financieel in de knel zitten te helpen. De minister legde tweemaal een motie om de huren te bevriezen naast zich neer.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat minister Ollongren ondanks twee aangenomen moties en een motie van afkeuring, niets extra’s doet om de betaalbaarheid van het huren te verbeteren nu veel huurders onzeker zijn over hun inkomen. De minister blijft erbij dat ze alleen maatwerk wil voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen.

Nauwe blik op geldzorgen huurders

Ollongren wil alleen maatwerk voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels:  ‘Terwijl geldzorgen niet pas beginnen bij het niet kunnen betalen van de huur. Dit is een erg nauwe blik op de financiële problemen van huurders. Vaak wordt er bezuinigd op dagelijkse boodschappen, het verwarmen van de woning of zorg voordat de huur niet betaald wordt. Het is erg wrang dat er voor deze mensen niets gebeurt, en er vervolgens wel 1,7 miljard aan verhuurderheffing uit de sector wordt geperst. Dat is geld dat wordt opgebracht door die huurders met een kleine beurs.’

Geen recht op maatwerk

Bovendien hebben huurders geen recht op maatwerk. ‘Het komt er op neer dat je met de pet in de hand bij de verhuurder aan klopt, en hoopt op goede wil,’ vat Winkels het beleid samen.  Noodpakket huurders. De Woonbond roept minister Ollongren op om alsnog aan de motie tegemoet te komen. Door de huren te bevriezen of door met een noodpakket te komen om meer huurders te helpen.

Melden bij de Huurcommissie

De Woonbond roept huurders op die in de financiële problemen zitten zich te melden bij het registratiepunt van de Huurcommissie. De huurcommissie heeft een registratiepunt (externe link) in het leven geroepen voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Winkels: ‘Dan heb je het alleen nog maar over het topje van de ijsberg,voordat mensen de huur niet betalen bezuinigen ze op de dagelijkse boodschappen of zorg. Toch is het goed om deze problemen in kaart te brengen bij de minister.’ 

Actie huurbevriezing

In een week tijd mailden ruim 8.000 huurders minister Ollongren om de huur te bevriezen via een actie van de Woonbond en de Goede Zaak.

Bron: Woonbond

Huurcommissie opent registratiepunt voor huurders die de huur niet kunnen betalen

18 juni 2020

De huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de Coronacrisis in de financiële problemen zijn geraakt en de huur niet meer kunnen betalen een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het is een online registratiepunt (externe link), maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen voor hun registratie contact opnemen met de helpdesk van de huurcommissie via 070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

‘Nauwe blik op betaalbaarheid’

Het meldpunt is dus alleen bedoeld voor mensen die de huur niet kunnen betalen, en waarbij de verhuurder geen maatwerk toepast nadat de huurder hier om heeft gevraagd. Hieruit blijkt opnieuw dat de minister een erg nauwe blik heeft als ze kijkt naar huurders die financieel in de knel komen. Huurders besparen vaak al op andere belangrijke zaken zoals lidmaatschap van een vereniging, dagelijkse boodschappen of het verwarmen van de woning. 

Doe een melding

Alhoewel de Woonbond vindt dat de minister meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt (externe link). Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het morele appel aan verhuurders is vooralsnog het enige dat de minister doet. Dat is te mager. Maar als zelfs dat nergens toe leidt omdat verhuurders niet reageren op het pleidooi van hun huurder, is het goed dat het ministerie hier signalen over ontvangt.’

De huurcommissie benadrukt dat het registratiepunt bedoeld is om gegevens te verzamelen. Er wordt geen procedure gestart, zoals gewoonlijk bij de huurcommissie wel kan. Voor het ‘maatwerk’ bestaan immers geen wettelijke garanties waar de huurcommissie op kan toetsen.

Bron: Woonbond

Grote zorgen stijgende woonlasten en dalende inkomens huurders

18 juni 2020

Meer dan de helft van de huurders uit ons ledenpanel maakt zich zorgen of ze in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Ze zien de woonlasten stijgen terwijl ze verwachten dat hun inkomen hierbij achterblijft of zelfs daalt.

Dat bleek onder een peiling onder 351 respondenten over de tevredenheid van hun woning gedurende de lockdown, en over hun woonlasten en inkomensverwachting door de crisis. 51% gaf aan zich zorgen te maken de huur in de toekomst niet op te kunnen brengen.

Inkomensonzekerheid en stijgende woonlasten

12% van de huurders uit het ledenpanel heeft al een inkomensdaling gehad.  Aangezien een deel van de respondenten al met pensioen is, ligt de inkomensdaling alleen gekeken naar werkenden hoger. 3,4% van de respondenten kan de huur nu niet betalen. De helft daarvan heeft geen contact gehad met de verhuurder. De helft wel. Dat leidde in sommige gevallen wel, en soms niet tot actie bij de verhuurder in de vorm van een betaalregeling.

43% van de respondenten verwacht een inkomensdaling en 55% verwacht dat het inkomen gelijk blijft. Dat zien we ook terug in de redenen die mensen geven voor hun zorg over het in de toekomst nog kunnen betalen van de huur.

De top drie redenen voor deze zorgen zijn zijn: 

  1. De huur stijgt harder dan het inkomen 
  2. Omdat kosten naast huur omhoog gaan
  3. Omdat het inkomen van mijn huishouden daalt

Motie van afkeuring

Inmiddels is er in de Eerste Kamer een motie van afkeuring ingediend over. Indiener Tiny Kox vindt dat de minister de wil van de Kamer naast zich neerlegt. In de motie wordt de minister opgeroepen om ‘een tijdelijke huurstop, dan wel substantiële preventieve maatregelen van vergelijkbare aard, mogelijk te maken’. De motie volgde nadat minister Ollongren tot twee keer toe een motie tot huurbevriezing niet uitvoerde en ook niet met andere aanvullende maatregelen kwam.  

Eerder deze week startte de Woonbond samen met de Goede Zaak een actiepagina (externe link) waarbij huurders zelf een oproep tot huurbevriezing kunnen mailen aan de minister. 

De Woonbond heeft in een brief aan de minister en de Eerste Kamer opnieuw gepleit voor huurbevriezing. Of om op zijn minst met maatregelen te komen waar huurders recht op hebben en niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. 

Tevredenheid  woning loopt iets terug

Gevraagd naar de tevredenheid naar de woning zien we dat 65% van de mensen tevreden of zeer tevreden is met de woning. 14% is (zeer) ontevreden. Voor de lockdown was dat nog 8%  Gedurende de Lock down liep de onvrede over de woning dus licht op.

Respondenten zijn vooral tevreden over het formaat van de woning, een fijn balkon en/of tuin en de buurt waar ze wonen. Ze zijn het vaakst ontevreden over de huurprijs, de gehorigheid van hun woning en het slecht kunnen regelen van de temperatuur in de woning.

Bron: Woonbond

Mail de minister om huurbevriezing

16 juni 2020

Veel huurders maken zich zorgen om hun inkomen of hebben hun inkomen door de Coronacrisis al zien dalen. Terwijl de huur wel omhoog gaat. 

Wij willen samen met De Goede Zaak dat de minister zorgt voor het bevriezen van de huur. Jij ook? Via deze actiesite (externe link) kunnen huurders zelf een oproep sturen aan de minister.

Eerste Kamer

Tot twee keer toe is nu een motie in de Eerste Kamer aangenomen die minister Ollongren oproept de huurverhogingen te stoppen. In zowel de sociale als de vrije huursector. Tot twee keer toe zegt de minister hier niks mee te gaan doen. Behalve dat hiermee de Eerste Kamer wordt gepasseerd, laat het kabinet hiermee huurders in de kou staan die in juli een hogere rekening op de mat krijgen.

Minister, maak het mogelijk

In 2018 sloot de Woonbond een Sociaal Huurakkoord met corporatiekoepel Aedes om de huren minder hard te stijgen. Dat ging moeizaam, vanwege de enorme belastingdruk die het kabinet op corporaties legt. Maar met de economische nasleep van de Coronacrisis is het nodig meer te doen. Daar is politieke wil voor nodig.  We roepen de minister op de huurverhoging dit jaar te schrappen en verhuurders hiervoor te compenseren door de verhuurderheffing dit jaar niet te heffen zodat corporaties de huren kunnen bevriezen en blijven investeren in nieuwbouw en renovatie. 

Maatwerk

Vooralsnog wil de minister niet verder gaan dan maatwerk (waarbij huurders als ze de huur echt niet meer kunnen betalen kunnen aankloppen bij de verhuurder) en de mogelijkheid op een tijdelijke huurstop. Huurders hebben hier echter geen recht op, maar zijn afhankelijk van de goede wil van de verhuurder. Bovendien gaat de minister er vanuit dat er pas een probleem is als huurders de huur niet meer kunnen betalen, maar huurders bezuinigen ver daarvoor al op het lidmaatschap van de sportclub, het verwarmen van de woning en de dagelijkse boodschappen. 

 Via deze actiesite (externe link) kunnen huurders zelf een oproep sturen aan de minister.

Bron: Woonbond

Manifest voor meer ruimte op de warmtemarkt

10 juni 2020

De Woonbond heeft op 10 juni 2020 samen met 38 andere organisaties een Warmtemanifest aangeboden aan de Tweede Kamerleden. In het manifest roepen ze op om te zorgen voor meer diversiteit op de warmtemarkt, zodat er ook ruimte is voor kleinschalige initiatieven en innovatieve ideeën.

Op dit moment is een nieuwe Warmtewet in de maak. Het lijkt erop dat de nieuwe wet vooral grote warmtebedrijven toegang wil geven tot het aanleggen van warmtenetten in Nederland. De Warmtecoalitie, waar de Woonbond deel van uitmaakt, vindt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en dat het duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

“Hoe meer er mogelijk blijft, hoe waarschijnlijker dat de meest betaalbare optie met de meeste zeggenschap komt bovendrijven. Dat is wat een nieuwe warmtewet juist moet stimuleren,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker Energiebesparing bij de Woonbond.

Geen verplichte integrale verantwoordelijkheid

Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert. Bovendien is het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting gesteld moet worden voor warmtebedrijven om zogenaamd ‘integraal verantwoordelijk’ te zijn. Op deze manier kunnen warmtenetten uitgebreid worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken. 

Meer marktwerking, draagvlak en keuzevrijheid

Er zijn nu al succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Dit zijn belangrijke innovatieve samenwerkingen die tot echt duurzame warmtenetten hebben geleid. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden aan deze ontwikkelingen, vindt de Warmtecoalitie. Het zorgt voor meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens tot stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en kostenreductie van duurzame warmtenetten. 

De Warmtecoalitie

De Woonbond neemt deel aan de Warmtecoalitie. Warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen, van private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieupartijen tot bewonersverenigingen.

Bron: Woonbond

Veel huurders missen thuisgevoel

8 juni 2020

Wat betekent ‘thuis’ precies? Welke elementen bepalen dit en welke rol spelen woningcorporaties hierin? Het KWH deed grootschalig onderzoek onder huurders om hier een concreter beeld van te krijgen. Ter ere van haar 25-jarig jubileum bood zij de corporatiesector begin juni het rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ aan.

Veel huurders missen thuisgevoel

8 juni 2020

Wat betekent ‘thuis’ precies? Welke elementen bepalen dit en welke rol spelen woningcorporaties hierin? Het KWH deed grootschalig onderzoek onder huurders om hier een concreter beeld van te krijgen. Ter ere van haar 25-jarig jubileum bood zij de corporatiesector begin juni het rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ aan.

Thuisgevoel niet vanzelfsprekend Getty Images

Overlast door buren of een wijk waar mensen zich niet met elkaar verbonden voelen. Dat heeft, net als de kwaliteit van de woning, invloed op het thuisgevoel. Mensen die blij zijn met hun buurt, zijn volgens de onderzoekers ook sneller tevreden met hun woning.

Veilige buurt? Dan eerder thuisgevoel

Van degenen die zich veilig voelen in hun buurt en blij zijn met hun woning, geeft 91 procent aan zich thuis te voelen. Is er sprake van een fijne woning maar wordt de omgeving als onveilig ervaren? Dan valt dit percentage terug naar 62 procent.

Corporaties verantwoordelijk voor leefbaarheid

Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) stelt dat corporaties een goed thuisgevoel kunnen realiseren door te blijven inzetten op betaalbare en goed onderhouden woningen. Meer dan een kwart (26 procent) vindt dat corporaties moeten zorgen voor een leefbare buurt.

Voldoende ruimte gewenst

Ruim de helft van de ondervraagden wil een woning waar je lekker buiten kunt zitten, op het balkon of in de tuin. Gezinnen willen ook binnenshuis voldoende ruimte hebben.

Niet passend bij levensfase

Opmerkelijk is volgens KWH dat een significant deel van de huurders aangeeft in een woning te wonen die niet past bij hun levensfase. Dit speelt met name bij gezinnen met thuiswonende kinderen.

Thuisgevoel bij jonge alleenstaande onder druk

Bij jonge alleenstaande ouders staat volgens KWH het thuisgevoel nog meer onder druk. Zij geven aan zich onveilig te voelen, vaak overlast te ervaren van buren en het gevoel te hebben niet goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Betere doorstroming nodig

Deze groep geeft ook het vaakst aan dat hun huurwoning niet aansluit op hun levensfase. Van de alleenstaande ouders die een flat huren, vindt zelfs 69 procent dat de woning niet past bij hun levensfase. Woningcorporaties zouden daarom de doorstroming beter op gang moeten krijgen, stelt het KWH.

Nieuwe buren belangrijk

Ook in kleinere gemeenten voelen huurders zich soms niet thuis; dat is geen grootstedelijk fenomeen. Huurders zijn kritisch op nieuwe buren en vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners passen bij de wijk. KWH concludeert dan ook dat woningcorporaties bij het toekennen van huurwoningen hierop moeten letten.

Bron: Woonbond

Honderdduizenden huurders onzeker over inkomen

20 mei 2020

Ruim 360.000 hurende huishoudens (16%) zien hun inkomsten onzeker worden nu de coronacrisis langere tijd voortduurt.

Het betekent dat zij mogelijk op termijn problemen verwachten met het betalen van hun vaste lasten, waaronder de huur. Dat blijkt uit de maandelijkse huurdersonderzoeken van het KWH (externe link).

Kabinet geeft niet thuis

Met een dalend inkomen wordt de hoogte van de huur voor nog meer mensen problematisch. In de Eerste Kamer werd een motie aangenomen om de huur dit jaar te bevriezen. Ondanks de breed aangenomen motie geeft het Kabinet vooralsnog niet thuis.

Verhuurderheffing

De Woonbond heeft er eerder al op aangedrongen dit jaar de verhuurderheffing niet te innen zodat corporaties de ruimte hebben de huren te bevriezen én kunnen blijven bouwen en renoveren. Een korting op de verhuurderheffing, om meer betaalbare huurwoningen te kunnen bouwen, is zelfs stopgezet.

Bron: Woonbond