Doelstellingen Huurdersbelangenorganisatie Leiderdorp (HBOL)

In algemene zin behartigt de HBOL de belangen van alle huurders en hun bewonerscommissies (BC’s) in Leiderdorp. Indien gewenst ook die van huurders van particuliere verhuurders. In beginsel worden individuele klachten niet behandeld. Echter wij vragen u wel klachten of vragen aan ons bekend te maken (bij voorkeur per e-mail). Op deze manier krijgen wij zicht op zaken die zich voordoen onder hurende Leiderdorpers. Steeds meer zal de HBOL zich richten op het faciliteren, het adviseren en het verstrekken van informatie en voorlichting aan de Bewoners Commissies (BC’s).

Een andere doelstelling van de HBOL is het toezien op de bevordering van leefbaarheid en welzijn door de Leiderdorpse wooncorporatie Rijnhart Wonen (RhW) en de gemeente.

Hoe realiseert de HBOL haar doelstellingen?

Dit kan door:

  • Het bevorderen en het in stand houden van de goede relatie tussen de huurdersvereniging en Rijnhart Wonen (RhW)
  • Kennisnemen en beoordelen van het beleid en het functioneren van de werkorganisatie van Rijnhart Wonen in haar relatie met de huurders
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van Rijnhart Wonen ten aanzien van onderwerpen van beleid, beheer en uitvoering die voor huurders van belang zijn (o.a. het verkoopbeleid van huurwoningen)
  • Het op- en vaststellen en naleven van een samenwerkingsovereenkomst met RHW
  • Het vergroten van betrokkenheid van huurders bij hun woning en woonomgeving door het stimuleren en ondersteunen bij het oprichten van BC’s
  • Adviseren en ondersteunen van BC’s
  • Het overleg hebben met en het adviseren van de gemeente (via de beleidsmedewerker woonzaken resp. met de wethouder woonzaken)
  • Het in contact treden met en adviseren van politieke partijen ten aanzien van zaken rond huurbeleid en woonruimte verdeling
  • Ondersteunen en adviseren van individuele en groepen huurders bij gewijzigd beleid woonruimte toewijzing van Woonzicht, een uitvoeringsonderdeel van Holland Rijnland

Taken

Vooropgesteld: Woongenot, Woonkwaliteit en Leefbaarheid, het zijn de kernwaarden voor onze organisatie. Dat betekent dat alles wat hieraan afbreuk doet, onze aandacht en zorg verdient. Daarin willen we niet kieskeurig zijn. De HBOL zal wat dat betreft voor de leden ook moeten gaan dienen als platform waar zij hun ervaringen kwijt kunnen. Maar juist wanneer de HBOL haar werk goed wil doen, betekent dit dat zij zich niet moet en wil bezighouden met zaken die elders thuis horen. Er zijn immers al sinds jaar en dag adressen waar men zich met bewonersleed van allerlei aard kan melden.

Wanneer de huurdersorganisatie wordt geconfronteerd met individuele klachten of andere problemen, vervult zij een adviserende of verwijzende rol. Voor een antwoord op vragen als “bij wie moet ik daarvoor zijn” of “hoe pak ik dit aan” kan te allen tijde een beroep ons worden gedaan. Er zal dan worden bekeken wat in een dergelijk geval de beste route is om het probleem of het ongenoegen op de juiste plaats aan de orde te stellen en dáár de oplossing te zoeken.