Historie

25 oktober 2001

Het bestuur van de Algemene Woningbouwvereniging Leiderdorp roept haar leden op om na te denken over het vormgeven van een huurders vereniging. Deze oproep vindt plaats in het kader van de overlegwet Huurder-Verhuurder (OWHV). Deze Overlegwet biedt een huurders vereniging zodanige rechtspositie dat de huurderbelangen optimaal kunnen worden behartigd. Tevens stelt de wet eisen waaraan het overleg tussen huurder verhuurder moet voldoen. Omdat de AWL ondertussen heeft besloten tot een omzetting van de bestuursstructuur, van vereniging naar stichting, is de totstandkoming van een onafhankelijke huurdervereniging noodzakelijk geworden. Bij een omzetting van vereniging- naar stichtingsvorm geldt als voorwaarde dat er een onafhankelijke huurdervereniging bestaat die de belangen van de huurders behartigt. Er is dus alle reden voor de AWL om haar leden te raadplegen omtrent het vormen van een belangen- vereniging voor haar huurders. Aan de oproep om mee te denken over de vorming van een huurders- belangenvereniging, en daaraan een daadwerkelijke bijdrage te leveren, is door een aantal leden en huurders van de AWL gehoor gegeven. Zij vormen, samen met afgevaardigden van bestaande bewonerscommissies, een initiatiefgroep die de oprichting van een huurderbelangenorganisatie moet voorbereiden. Deze initiatiefgroep wordt professioneel ter zijde gestaan door een bewonersadviseur van de Leidse Welzijnsorganisatie (LWO). Het “team wonen” van deze organisatie adviseert huurders organisaties in de regio Leiden.

Maart 2002

De eerste Nieuwsbrief van de Huurdervereniging Leiderdorp in oprichtring verschijnt. In deze brief wordt melding gemaakt van de plannen tot oprichting van een huurders organisatie. Om de huurders van de AWL een beeld te geven van de te vormen huurderorganisatie, heeft de initiatiefgroep een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Deze nota kan bij de initiatiefgroep worden aangevraagd. Van deze mogelijkheid om zich nader te informeren maken verschillende huurders gebruik. Ook komen er vragen binnen over het initiatief en zijn er huurders bereid actief mee te werken aan de totstandkoming van een huurderbelangenorganisatie voor huurders van de AWL.

Juni 2002

Wanneer in juni 2002 de tweede Nieuwsbrief verschijnt, is er door de initiatiefgroep al heel wat werk verzet. Met name het opstellen van een concept-samenwerkingsovereenkomst met de AWL vergt heel wat inspanning en tijd. De onderhandelingen met de AWL over de samenwerkingsovereenkomst zijn gestart op 13 mei 2002. Een ander belangrijk punt van aandacht vormen de statuten van de huurdervereniging.

27 juni 2002

De initiatiefgroep ontvouwt haar plannen voor een huurderbelangenvereniging in een bewoners- vergadering die gehouden wordt in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan. Deze bijeenkomst wordt bezocht door ruim dertig huurders van de AWL. Aan de orde komen de samenwerkingsovereenkomst en de statuten. De heer Heijen, bewonersadviseur van het team wonen van de LWO, geeft een uiteenzetting van de (wettelijke) positie van een huurderbelangenorganisatie. De reacties zijn positief.

21 november 2002

Namens de initiatiefgroep kloppen P.J. Fritz, A.B. Verberne, J.P. Langezaal en J.H. Bizot bij de notaris aan om de oprichting te melden van Huurder Belangen Organisatie Leiderdorp. De statuten van de vereniging worden officieel vastgesteld. Alles wordt keurig notarieel vastgelegd in de akte van oprichting.

28 november 2002

In gebouw De Menswording wordt de eerste ledenvergadering gehouden van de Huurder Belangen Organisatie Leiderdorp (HBOL). Nadat de leden hebben ingestemd met de statuten, wordt een bestuur gekozen. Diverse leden van de initiatiefgroep hebben zich hiervoor kandidaat gesteld. Vervolgens gaat de vergadering akkoord met samenwerkingsovereenkomst tussen HBOL en AWL, en wordt de begroting vastgesteld. In de lokale en regionale pers krijgt de oprichting van de HBOL de nodige aandacht.

ALV 20033 december 2002

Het bestuur van de HBOL komt voor de eerste maal in vergadering bijeen. In deze vergadering worden onder meer de bestuurstaken verdeeld. Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester, desgewenst aangevuld met de tweede voorzitter.

10 december 2002

Tijdens een feestelijke bijeenkomst met directie en medewerkers van de AWL en het bestuur van de HBOL, vindt in het kantoor van de Algemene Woningstichting Leiderdorp de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de HBOL en de AWL. Onder het toeziend oog van wethouder Molkenboer van de Gemeente Leiderdorp plaatsen T. Verdoes (directeur-bestuurder AWL), P.J. Fritz en J. Kol (voorzitter en secretaris HBOL) hun handtekening onder de overeenkomst. Met deze overeenkomst is een vruchtbare basis gelegd voor gestructureerd overleg tussen de huurderbelangenorganisatie en de verhuurder (AWL). De pers is in groten getale present om van dit belangwekkende feit verslag te doen. Deze mijlpaal markeert zowel het einde van een route die is afgelegd, van initiatiefgroep tot huurderorganisatie, als het begin van een nieuwe fase in de belangenbehartiging voor huurders van de AWL.

ALV 20032008 – Fusie

Algemene Woningbouwstichting Leiderdorp ( AWL) gaat een fusie aan met Woningstichting Willibrord uit Zoeterwoude. De nieuwe naam wordt woningstichting “Rijnhart Wonen”.

2010 – Bewonerscommissies

Dit jaar zijn er twee nieuwe bewonerscommissies opgericht:
– BC Noorder- & Oosterschans
– BC Het Slakkenhuis – Jan de Hartogplein

2011 – Bewonerscommissie

Ook dit jaar is er een nieuwe commissie opgericht: BC De Ommedijk

2012 – Bestuur

2013

2014

2015

2016 – Bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is voorzitter, Anton Bos, afgetreden en één bestuurslid is herkozen.

In de loop van 2015 hebben zich 3 nieuw kandidaten aangemeld en deze zijn in dezelfde vergadering gekozen als bestuurslid.

De nieuwe voorzitter is, dat is een primeur, een vrouwelijke en wel Sharon Groenendijk.

 

2017 – 15 jaar HBOL

Zoals u boven aan deze pagina al kunt lezen is onze vereniging op 21 november 2002 opgericht.

Dit betekent dus dat HBOL al 15 jaar uw belangen behartigd bij de corporatie Rijnhart Wonen ( voorheen AWL)

Om nog meer in gesprek te gaan met de huurders heeft HBOL ter gelegenheid van dit 15 jarig bestaan een feestje georganiseerd.

In verband met de weersomstandigheden (dachten zij) is dat al op 16 september gehouden.

 

15 jaar HBOL
ballon15j

Alle huurders en andere genodigden die aanwezig zijn geweest op ons 15-jarig jubileum willen wij hartelijk danken voor hun aanwezigheid in de Hoeksteen.

De voorzitter vertelde in haar welkomstwoord dat het thema van de middag “ontmoeten “ is.
Dat ontmoeten kon plaats vinden doordat ook onze zusterorganisatie uit Zoeterwoude “de Huurderij”, van de gemeente is de heer Olaf MacDaniël, Gerard Wuisman als vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen en het Management Team van Rijnhart Wonen aanwezig waren. Zo ontstonden er leuke gesprekken en discussies met elkaar.

Als blijk van waardering voor het vertrouwen dat de huurder in ons hebben, kregen alle bezoekers bij binnenkomst een lootje voor kans op een prijsje.

Ondanks het druilerige werd er toch voor de kinderen het springkussen opgezet, daarna werd het droog en hebben ze hier volop van kunnen genieten.

De frietkraam, die eigenlijk gepland was bij het terras aan de achterkant, stond nu bij de ingang, want op het veel te drassige gras ging dat niet. Toch werd hier gelukkig gretig gebruikt van gemaakt, doordat ook hier weer alle bezoekers een bonnetje voor hadden gekregen.

Tot slot kwam ook nog de ijscokar en konden we allemaal een lekker ijsje uitzoeken.
Alles bij elkaar is het bestuur ervan overtuigd dat het een geslaagde middag was voor iedereen.