Huurbeleid

De HBOL acht het van groot belang, dat Rijnhart Wonen als sociale verhuurder van woonruimten een gematigd huurbeleid voert. Huren moeten betaalbaar blijven voor de gebruikers van woonruimten. Woonruimten zijn onder te verdelen in: Goedkoop, Betaalbaar en Duur.

Uitgangspunt voor het vaststellen van een huurprijs van een woonruimte is het Woning Waardering Stelsel (WWS), dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesVolkshuisvesting wordt gehanteerd. Het WWS is beter bekend als het puntenwaarderingsysteem. De som van het totaal aantal punten geeft een maximaal redelijke huurprijs voor een bepaalde woonruimte.

De jaarlijkse huurverhoging wordt vastgesteld door het Ministerie en omvat meestal een vast percentage (bijv. de inflatie van het afgelopen jaar), maar ook een bandbreedte waartussen de huren mogen worden verhoogd. Als sprake is van een bandbreedte voor het vaststellen van de huurverhoging dan volgt en overleg tussen verhuurder en de belangen organisatie. Huurverhogingen worden altijd berekend over de zgn. kale huur. Dus zonder servicekosten.

Check uw huurverhoging

Meer over het huurbeleid en andere zaken over huren, huurcommissie, servicekosten e.d. kan men vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onder: Huurwoning

Prestatieafspraken 2016 voor de gemeente Leiderdorp, met daarin de realisatie van de woonvisie_leiderdorp_2013_526506.

Deze afspraken zijn tot stand gekomen na een bod van Rijnhart Wonen en in goed overleg met HBOL en Gemeente Leiderdorp omgevormd tot prestatieafspraken 2016.