Over HBOL

In het kader van de Overlegwet Huurder- Verhuurder werd de HBOL in 2002 opgericht. De doelstelling was en is het rechtspositioneel en zo optimaal mogelijk behartigen van de belangen van huurders in Leiderdorp.

Bij de omvorming van de AWL als vereniging naar Rijnhart Wonen (RhW) als stichting, werd de totstandkoming van een onafhankelijke huurdersvereniging een wettelijk vereiste.
Er is dus alle reden voor RhW om de HBOL als afvaardiging van haar leden / huurders te informeren en te raadplegen over ontwikkelingen, beleid en uitvoering van huur- / verhuurzaken. Een en ander is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf 2002 heeft de HBOL zich ontwikkeld tot een kleine moderne organisatie, waarin de leden (bestuur) zich op basis van vrijwilligheid (maar niet op basis van vrijblijvendheid) op een zo goed mogelijke wijze tracht haar taken te vervullen en zich op de juiste wijze te profileren.

Om de doelstellingen te kunnen halen en om haar taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is ondersteuning door uitbreiding met bestuursleden, niet alleen gewenst, maar ook een noodzaak.